Föreningsstadgar för Månstadfiber ekonomisk förening.


Antagna av föreningens årsstämma 2017 04 06 respektive 2018 04 05.


§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Månstadfiber ekonomisk förening.§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhan-dahålla medlemmarna trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och tele-fon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Tranemo kommun.

Föreningens verksamhetsområde är Månstads församling med omnejd.§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.§ 5 Insatser

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 25 000 kr för varje ansluten fastighet eller byggnad med separat anslutning. För ytterligare an-slutningar inom eget fastighetsnät erläggs anslutningsavgift enligt § 6.2.

Insatsbeloppet ska betalas till föreningens konto i samband med tecknandet av fas-tighetsanslutningsavtal dock senast inom två veckor efter att medlemskap beviljats.

En insats återbetalas först två (2) år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar. Återbetalning sker dock med halva beloppet och resterande belopp ett år därefter. Utesluten medlem enligt § 7 förlorar inbetalda insatser och inträdesavgifter.

En medlems insats utgör ständig pant för all föreningens fordran på medlemmen. Då medlem avgått äger föreningen kvitta sin fordran på medlemmen mot dennes andel av insatskapital vid avgången samt mot ackumulerad vinstutdelning.§ 6 Avgifter§ 6.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av fö-reningsstämman, dock högst 500 kr.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.§ 6.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för varje upprättad anslut-ning på medlemmens fastighet i enlighet med vad som överenskommits i anslut-ningsavtal mellan föreningen och medlem.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som överenskommits i avtalet.

Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningen färdigställts omfattas inte av det bidrag föreningen kan ha rätt till för att finansiera utgifterna. I dessa anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i anslut-ningsavtal som tecknats tidigare.


§ 6.3 Nätavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en nätavgift. Avgiften fastställs fort-löpande av föreningens styrelse med utgångspunkt de kostnader föreningen har för att driva nätet. Till grund för kostnaderna ligger även föreningens avskrivningar på anlägg-ningen.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


§ 6.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrel-sen enligt särskilda avtal med medlem och med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.


§ 7 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två (2) år efter driftstart och tidigast fem (5) år efter inträde i föreningen. Med driftstart avses dag då anläggningen besiktigats och godkänts. Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgö-rande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.


§ 8 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, ska den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap 2 § lagen om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder för-värvaren i medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den före-skrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem, men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.


§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslut-ning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.


§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, samt lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, d v s fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räken-skapsår, medan övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av förenings-stämman på två (2) år, d v s fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelse-möte.


§ 11 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utser.


§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.


§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.


§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna ska lämna över sin granskning till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.


§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före april månads utgång. Vid ordinarie förenings-stämma ska följande ärenden behandlas:


1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokoll-förare

2. godkännande av röstlängden

3. val av två justerare

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer

10. medlemsavgift för kommande räkenskapsår

11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

12. val av styrelsens ordförande

13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

15. Styrelsens propositioner och medlemsmotioner och övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.


§ 16 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två månader före stämman.


§17 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behand-ling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av för-eningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


§ 18 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Medlem får företrädas av utsett ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Utsett ombud ska ha skriftlig fullmakt som visar vilken medlem som företräds. Ett ombud får endast företräda en medlem.


§ 19 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse ska innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap 8 § Lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta samtycke får när som helst återkallas.

Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev eller e-post.


§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/ eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhål-lande till erlagda nätavgifter och andra avgifter för tjänster.


§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i för-hållande till inbetalda insatser. För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap i Lagen om ekonomiska föreningar.


§ 22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 34 och 35 § i lagen om ekonomiska föreningar.


§ 23 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.


Årsmöte 2020

Månstad Fiberförening


28:e Maj 18.30 på dansbanan i Månstadparken.


Givet de förutsättningar som råder avser vi genomföra vårt årsmöte utomhus.


För att ha kontroll över antalet deltagare sker anmälan via vår Facebooksida.


Nedan kan ni ta del av dagordning för mötet, verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapporter avseende 2019


Välkomna!


Dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport- 2019

Föreningens stadgar