Verksamhetsberättelse

För år 2019

Allmänt om verksamheten

Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att via lokalfiber tillhandahålla
medlemmar anslutning till kommunikationsnät för bredband för bl a Internet, TV-kanaler och telekommunikation
och andra tjänster för nyttjande av anslutningar samt bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig
verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det är nu drygt fyra år sedan nätet togs i drift och det mesta har stabiliserats och fungerar bra även om enstaka
avbrott har fått avhjälpas. Störningar i TV-bilden eller svårigheter att få in kanaler är kanske det som retat mest
och på någon sträcka kommer fiberkabeln att ersättas av en ny.
Tyngdpunkten av styrelsens arbete under året har handlat om smärre praktiska frågor och några tillkommande
anslutningar. Arbetet med slutredovisning till Länsstyrelsen/Jordbruksverket har vilat under året i avvaktan på att
även få med de utgifter som arbetet med nya anslutningar under slutet av 2019 och början av 2020 medför.
Projektet avses blir avslutat och slutredovisat under våren 2020.
Länsstyrelsen har som förskott och efter två delredovisningar betalat ut 80 % av det totala bidragsbeloppet, d v s
ca 1,4 Mkr och föreningens banklån har kunnat amorteras ned och uppgår vid årets utgång till 200 tkr.
Styrelsen har haft 6 ordinarie sammanträden under året.

Medlemsinformation

Under 2019 tillkom 4 nya medlemmar och medlemsantalet är vid årets utgång 174 st.
Antalet anslutna hushåll med åretruntboende är ca 183 st, vilket är i nivå med det antal som ansökan om bidrag
är baserad på.